Etapes educativesEducació infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Batxillerat


Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se als posteriors estudis superiors o a la vida professional.

El Batxillerat té una durada de dos cursos. Els alumnes el cursen entre els 16 i els 18 anys. S'estructura en un únic cicle i en dues modalitats de les quals Saint George's School ofereix les següents:


Entenem aquesta etapa com una intensa preparació acadèmica en la qual es consoliden les bases de l’aprenentatge estratègic i la necessitat d’una formació contínua.

Pretenem formar joves que sàpiguen adaptar-se a la societat actual amb rigor, coherència i responsabilitat, desenvolupant un sentit crític acompanyat d'una maduresa personal.
Eduquem els nostres alumnes en la responsabilitat personal i comunitària, la qual cosa permet adquirir una consciència ètica i cívica que els ajuda a desenvolupar-se en la societat plural en què vivim i promou els valors democràtics.

El nostre Batxillerat té com a fita primordial portar els seus alumnes a entrar en els estudis superiors que desitgin amb les màximes garanties d'afrontar-los amb èxit acadèmic i personal.

Els nostres resultats de la Selectivitat ens situen entre els millors centres educatius de Catalunya.