Etapes educativesEducació infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Educació Primària


La finalitat bàsica d'aquesta etapa, és la de proporcionar a l'alumnat unes bones competències bàsiques, aprenentatges instrumentals i transversals que afavoreixen el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius i afectives.

Es planteja un treball educatiu tenint en compte l'educació integral dels alumnes i dins el marc del currículum de l'Educació Primària establert pel Departament d’Ensenyament.

L'Educació Primària és l'etapa que engloba els nens i les nenes des dels 6 als 12 anys:L'anglès continua essent la llengua vehicular, excepte en les àrees de Llengua catalana i Llengua castellana. S’introdueix la Llengua francesa al final de l’etapa.

L'Educació Primària a Saint George's School crea eines, recursos i metodologies per tal d'assolir unes bones competències personals i acadèmiques imprescindibles a fi de consolidar uns estudis posteriors.

La Metodologia es basa en el treball individual, grupal i de cicle, d'investigació i de recerca, de curiositat, d'experimentació i d'aproximació al món es porta a terme a través del treball diari i la realització de diferents projectes transversals amb l'ús de les noves tecnologies.