Etapes educativesEducació infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Educació infantil


La finalitat principal és que el nen trobi en la seva primera experiència a l’escola un entorn de confiança i protecció que l’ajudi a sentir-se feliç.

L'educació Infantil atén a infants d'1 a 6 anys. Aquesta etapa s'organitza en dos cicles:


L'etapa d'Educació Infantil compta amb un edifici propi construït per a atendre les necessitats dels nens i nenes de l'etapa.


El desenvolupament del llenguatge en totes les seves vessants esdevé un dels objectius principals del projecte educatiu de centre, el qual es complementa amb el desenvolupament d’habilitats cognitives, socials, adaptatives i emocionals.

L'anglès és la llengua vehicular d'aprenentatge de l'Educació Infantil, la qual es troba en totes les activitats que s'ofereixen. Es complementa el desplegament del currículum amb una sessió diària duta a terme en llengua catalana. A causa de la immersió lingüística es recomana la incorporació dels alumnes a l'etapa d'Educació Infantil.

La nostra metodologia es basa en formar nens actius i autònoms estimulant el desenvolupament constant, l’experimentació, la iniciativa per a aprendre i la creativitat per a actuar en situacions determinades.
Partim dels propis interessos dels infants per descobrir els diversos entorns.

Considerem el joc i el desenvolupament psicomotor com a elements característics de l'etapa i, per això, es disposa d’amplis espais exteriors i interiors i d’una piscina climatitzada adaptada a les condicions físiques i necessitats educatives dels infants d'1 a 6 anys.