Projecte educatiuIdeari i plantejament
pedagògic

Metodologia

Innovació educativa

La relació família – escola

Ideari i plantejament pedagògic


El nostre model educatiu ofereix un entorn educatiu basat en la immersió lingüística en llengua anglesa en totes les etapes educatives, d’Infants fins a Batxillerat, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Entenem l’educació on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i s’ofereix una atenció personalitzada atenent les necessitats de cada alumne i treballant així per programacions multinivells.
El clima escolar, el treball per projectes, l’estimulació de competències emprenedores i creatives, i la introducció de projectes tecnològics transversals fan que el nostre alumnat estigui preparat per a les demandes i els reptes que la universitat i la societat li exigiran.


La nostra pedagogia està basada en:

Orientació i diagnosiEl Departament d’Orientació està format per dos Psicòlegs, un Logopeda i un equip de docents amb dedicació exclusiva. Aquest departament atén els alumnes de l’escola a demanda de les famílies o dels professors, orienta i es coordina amb l’equip docent i estableix els protocols de diagnòstic i detecció dels alumnes en totes les etapes.


Atén les necessitats del nostre alumnat, ajudant a descobrir i potenciar les seves capacitats intel·lectuals, afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions per a què arribin al màxim rendiment de les seves possibilitats.
Amb aquest propòsit:

Els valors al Saint George’s SchoolCom a escola treballem i potenciem uns valors que defineixen els nostres trets de comportament professional que alhora transmetem als alumnes i a les seves famílies. Aquests valors concreten pautes d’actuació importants en la manera de fer i treballar.


Entenem que la implicació dels mestres i tota l’escola en general és fonamental per a promoure en els alumnes les habilitats per aprendre a ser competents per viure i conviure amb els valors propis d’una societat democràtica.
El nostre treball en valors es basa en: